Nikon TMS Microscope Iris Diaphragm
Nikon TMS Microscope Iris DiaphragmNikon TMS Microscope Iris DiaphragmNikon TMS Microscope Iris DiaphragmNikon TMS Microscope Iris Diaphragm
$50.00
Used but in nice condition.